Mangaļsalas iedzīvotāju biedrība

 • Biedrības mērķi ir:
 1. veicināt Mangaļsalas attīstību;
 2. saliedēt Mangaļsalas iedzīvotājus;
 3. pārstāvēt Mangaļsalas iedzīvotāju intereses.
 •  Biedrībā var iestāties jebkura rīcībspējīga fiziska un juridiska persona vai tiesībspējīga personālsabiedrība, iesniedzot noteiktas formas rakstisku iesniegumu.
 • Biedrs var jebkurā laikā izstāties no Biedrības rakstveidā paziņojot par to valdei.
 • Biedru sapulce ir augstākā Biedrības lēmējinstitūcija.
 • Kārtējā biedru sapulce tiek sasaukta ne retāk kā vienu reizi gadā.
 • Biedrības izpildinstitūcija ir valde, kas sastāv no trīs valdes locekļiem (Saskaņā ar 2016.gada 29.marta Dibināšanas lēmumu par valdes locekļiem dibinātāji nozīmē - Ramonu Innusu-Gredzenu, Dainu Pulksteni un Baibu Popi-Veisu).
 • Valdes loceklis pilda savus pienākumus bez atlīdzības.
 • Biedrības biedri maksā biedru naudu ne retāk kā reizi gadā 10 Eur apmērā.

          Ar Mangaļsalas iedzīvotāju biedrības statūtu pilno versiju var iepazīties šeit.